Budowa budynku wielorodzinnego dla Agencji Mienia Wojskowego
09 październik 2017, 06:53

Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest realizacja budynku 5 kondygnacyjnego mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego, 30 lokali mieszkalnych z trzema windami odrębnie dla każdej klatki - przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty w Stargardzie.

 

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 7.600.000 zł.

 

W ramach powyższego kontraktu spółka wykona:

 1. rozbiórka budynków magazynowych znajdujących się na działce,
 2. wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, zagospodarowanie terenu budowy, doprowadzenie mediów na potrzeby placu budowy, wybudowanie dróg tymczasowych koniecznych z punktu widzenia realizacji robót, odprowadzenie ścieków z placu budowy, wywóz i utylizacja ziemi i gruzu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia robót,
 3. obsługa geodezyjna inwestycji,
 4. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektrycznymi i teletechnicznymi, z wykończeniem „pod klucz”,
 5. zagospodarowanie terenu wraz z obsługą komunikacyjną i zjazdem na teren działki,
 6. wykonanie oświetlenia terenu oraz obiektów małej architektury,
 7. wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
 8. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 9. wykonanie kanalizacji deszczowej do zespołu zbiorników podziemnych na terenie działki,
 10. wykonanie przyłącza cieplnego i węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w części wynikającej z warunków umowy przyłączeniowej z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Stargard,
 11. wykonanie zasilania budynku od złącza kablowego ZK wykonanego przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
 12. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 13. wykonanie świadectwa energetycznego po zrealizowaniu budynku,
 14. sporządzenie instrukcji użytkowania budynku i mieszkań.